การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 2564
รายงานผลการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2563
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA
มหาวิทยาลัยจัดการประชุม ITA 2/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564